Безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж"
13.01.2017 г.

На 09.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект  BG16RFOP001-3.002-0016-С01 "Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град".

Повече информация за проекта

Обратно към проекти