Конкурс за лектори на УТФ и работодатели
13.02.2023 г.

Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001 - 2.015 - 001 „Ученически практики - 2“ обявяваме

I. Конкурс за лектори на Учебно-тренирочъчни предприятия, както следва:

  • Лектор за учебни търговски банки - 3 броя;
  • Лектор за учебни застрахователни компании - 1 брой;
  • Лектор за учебни тренировъчни фирми - 6 броя.

Изисквания към кандидатите:

Да са представители на бизнеса или науката;Да притежават минимум 3 години професионален опит;Да притежават висше образование, съответстващо на предмета на учебното предприятие, в което ще преподава (банково дело, застрахователно дело, търговия).

Кандидатите трябва да представят в срок до 30.11.2022 г. следните документи:

  • Заявление в свободен текст;
  • Ксерокопие от диплома за завършено висше образование;
  • Ксерокопие от документ, доказващ минимум 3 години професионален опит по специалността;
  • Професионална автобиография.
  • Кандидатите могат да бъдат и учители в НТБГ.

II. Конкурс за фирми-партньори

Кандидатите могат да бъдат юридически лица, които трябва да приемат на практика ученици за 240 часа.

Документите по точка I. се подават e-mail: [email protected], или в канцеларията на НТБГ на адрес гр. София, бул. Витоша 91, ет. 2, кабинет 47 – канцелария.

Работодателите, кандидати по точка II. могат да получат допълнителна информация на телефон 02 91 579 38, г-жа Генкова - заместник-директор по учебно-производствена практика.

Обратно към всички новини