• Начало
  • Профил на купувача
  • Търг за отдаване под наем (19.07.2019)
Търг за отдаване под наем (19.07.2019)

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ (НТБГ) ГРАД СОФИЯ

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал.1 от ЗДС и чл. 13 , ал. 2 и ал. 5 и чл. 43 от ППЗДС и заповед на Директора на НТБГ № 3613-2713 oт 9.07.2019 г.

ОБЯВЯВА

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем обект – публична държавна собственост – първи етаж, северно крило – ученически бюфет и складово помещение, намиращ се в сградата на Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ), на адрес гр. София, бул. „Витоша” № 91 със застроена площ 88,68 кв.м.
Търгът ще се проведе на 30 август 2019 г. от 10.00 ч. в сградата на НТБГ, бул. „Витоша” 91, гр. София, първи етаж, кабинет № 18. 
Обща полезна площ – 88,68 кв.м; 
Начална тръжна цена – 886,80 лв. без включено ДДС. 
Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години. Срокът на договора може да бъде увеличен в рамките на максималния (10 години), указан в чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост.
Размерът на депозита за участие в търга за обекта е 886,80 лв. (осемстотин осемдесет и шест лв. и 80 ст.).
Основният и текущият ремонт са за сметка на наемателя и консумативните разходи и такса смет също се заплащат от него. 
Цена на документацията за участие в търга на стойност 50 лв. (петдесет лева). 
Оглед на предложеното за отдаване под наем помещение – всеки работен ден от от 9:00 ч. до 12:30 ч. на дати от 29.07.2019 г. до 16.08.2019 г., след предварителна заявка на телефон 02 952 08 57 или 02 91 579 30.
Заявленията за участие се предоставят в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик на адрес: 1408 гр. София, бул. „Витоша” 91, Национална търговско-банкова гимназия, стая 47, канцелария, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. с краен срок 12.30 ч. на 27.08.2019 г. или се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на същия адрес.
Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. на тел. 02 952 08 57 или 02 91 579 30.

 

Национална търговско-банкова гимназия обявява търг за отдаване под наем на обект - ученически бюфет и складово помещение.

Към обявата